REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie WWW.AMPERO.EU. W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński z siedzibą w Chwaszczynie,  przy ul. Oliwskiej 112, o numerze NIP: PL5862108040,  Regon: 192919168, dalej zwanym „Sprzedającym”.
Stroną umów zawieranych z ASPAR s.c. może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.
Wiążącą wersją niniejszego regulaminu jest wersja polska, a inne wersje językowe mają  charakter informacyjny. 

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania umów (składania zamówień)
§4 Dostawa towaru
§5 Tryb postępowania reklamacyjnego
§6 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
§7 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego, podmiot prowadzący sklep internetowy.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującą rejestracji w Sklepie internetowym.
Kliencie – należy przez to rozumieć, osobę, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we własnym imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z założenia Konta, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Konsumencie – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.ampero.eu .
Koncie – należy przez to rozumieć podstronę Sklepu internetowego, dostępną po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość składania zamówień,  sprawdzenia statusu swoich zamówień, edytować dane teleadresowe związane z realizacją zamówień.
Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia rejestracja nie jest wymagana. Użytkownicy, którzy w ramach stałej współpracy wynegocjowali na niektóre produkty specjalne ceny, widzą je po zalogowaniu do swojego konta w Sklepie internetowym.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 11 lub nowsze, Opera wersja
12 lub nowsze, Chrome wersja 12 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze     wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 x 768 px.

2. Serwis umożliwia składania zamówień poprzez urządzenia mobilne.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania ze sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu internetowego.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i moralnością. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Warunki zawierania umów (składania zamówień)

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest:
1.1. założenie Konta oraz zalogowanie się na swoje Konto
1.2. zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem produktów,  ich cenami (podane ceny są w walucie euro EUR, bez podatku VAT – netto), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.3. prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
     - wybór towaru, jego ilości oraz kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie Serwisu
     - dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów
1.4. potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
2. Do chwili kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 1.3 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
3. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie” do Użytkownika jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży.
4. Użytkownik, po zawarciu umowy sprzedaży oraz otrzymaniu zamówionego towaru, dostaje dowód sprzedaży: fakturę VAT.
5. Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać:
     - nazwę firmy,
     - europejski numer ewidencyjny VAT,
     - adres firmy.
6. Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%.  Klient może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) w przypadku nie przedstawienia ASPAR s.c. potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z ASPAR s.c. oraz gdy na dzień dostawy towaru numer ten nie będzie ważny. Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy nam potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej. W przypadku, gdy stawka podatku VAT jest większa od 0% zostanie wystawiona faktura w polskiej walucie - PLN. Kurs EUR zostanie przeliczony na PLN zgodnie z średnim kursem wymiany EUR/PLN opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w ostatnim roboczym dniu przed datą wystawienia faktury.
7. Zgodnie z art. 59 Kodeksu cywilnego, prawa właściciela do towaru przechodzi na Klienta w momencie całkowitej zapłaty za zamówiony towar.

§ 4 Dostawa towaru

1. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranego przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Dostawa towarów realizowana jest tylko do krajów Unii Europejskiej.
2. Odbiór towaru w siedzibie ASPAR s.c. przy ulicy Oliwskiej 112 jest niemożliwy.
3. Koszty transportu towaru ponoszone są przez Klienta.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru poprzez wysłanie zakupionego towaru wraz z kopią dowodu zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym na adres:
      ASPAR s.c.
      ul. Oliwska 112
      80-209 Chwaszczyno
      POLSKA
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
     - nazwę firmy
     - imię i nazwisko
     - adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
     - kopie dokumentu zakupu
     - przedmiot reklamacji
     - przyczynę reklamacji
     - podpis osoby zgłaszającej reklamację
3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania możliwy jest zwrot pieniędzy lub wymiana towaru na pozbawiony wad.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zareklamowanego produktu.
5. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

§6 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. ASPAR s.c. zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ASPAR s.c. w związku z realizacją umów sprzedaży oferowanych towarów. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zm).

§7 Postanowienie Końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
3. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121).
4. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121). Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według siedziby ASPAR s.c..
6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.